(Xem Slip)

(Xem Naked)

(Trang phục | Mũ | Garb | Mantilla | Khimar | Mạng che mặt)

Khi bạn ước mang áo giáp, nó có nghĩa là bạn đang bảo vệ mình khỏi những hoàn cảnh mà có thể làm tổn thương bạn. Giấc mơ này là một dấu hiệu tốt, bởi vì bạn biết làm thế nào để tránh bất kỳ tiêu cực.

Để xé áo của một người trong giấc mơ có nghĩa là ly hôn.